meeschrijven met dzjoef

Beginselverklaring

1

vzw RADAR

Is de organisatie achter het Gentse webmagazine DZJOEF.be,  dat startte vanaf 2013 als opvolger van TIENSTIENS. De leden geloven in de meerwaarde van een open, sociale, duurzame en verscheiden samenleving. Maar ze stellen, zowel lokaal als algemeen in het westen, tegenovergestelde tendensen vast die versterkt worden door het crisisbeleid van asociale en onduurzame besparingen. Discriminatie (racisme, sexisme, homofobie, xenofobie),  uitsluiting, onverdraagzaamheid, ongelijkheid, gentrificatie, … nemen toe.

Die tendensen laten zich des te meer voelen in onze huidige, dense en complexe steden. De overheid, noch de markt is ernstig genoeg bezig de noden van de stad en haar bewoners te lenigen. Zelfs het zogeheten meest progressieve stadsbestuur van Vlaanderen dat in 2012 in Gent aantrad, voert nu een klassiek crisisbeleid van besparingen. Tegen die tendensen willen de leden van RADAR actief ingaan. Daarbij  focussen ze vooral op onze stad via berichtgeving, duiding en actie.

RADAR wil de dialoog in en met de sociale, ecologische, culturele en democratische bewegingen en organisaties stimuleren en zo een netwerk vormen dat bruggen slaat naar de bewoners en het beleid. Een geëngageerde duizendpoot die de stedelijke democratie en het sociale weefsel versterkt en dynamiseert. Want Gent is klein genoeg voor hechte netwerken die het verschil kunnen maken en groot genoeg om te wegen op de regio.

Vanuit voorgaande invalshoek engageert RADAR zich om een Gents webmagazine online te brengen over de lokale en algemene stedelijke problematiek: kritisch berichten en duiden wat aan de zij- en onderkant van de stad leeft en veelal onder de radar blijft. Aansluitend stelt RADAR, om een bepaalde problematiek extra onder de aandacht te brengen, originele en gerichte acties op.

Vanuit een betrokkenheid wil DZJOEF naast de lichtpunten vooral de donkere gaten van de stad duiden. Het wil de buik van de stad laten horen en dat via een eigenzinnige kritische journalistiek. Want hoe beter we onze stad begrijpen, hoe gerichter we een alternatief, een andere stem en een tegengewicht kunnen formuleren of ontwikkelen om haar te verbeteren.

Gents webmagazine DZJOEF

Vanuit de  maatschappelijke invalshoek van vzw RADAR wil DZJOEF kritische berichtgeving en duiding  brengen over ‘negatieve’, maar ook ‘positieve’ tendensen en feiten in onze stad. Daarbij gaat ze op zoek naar verhalen, getuigenissen, analyses en ‘goede praktijken’ die stadsbewoners kunnen inspireren en mogelijke antwoorden geven. Dit willen we bundelen in een webmagazine onder de naam DZJOEF.be en we engageren ons om regelmatig te publiceren.

Haar rode draad is algemeen de stedelijke samenleving en specifiek onze stad. Daarmee benadrukt ze dat Gent eerst en vooral een stad is met alle voor en nadelen, een middelgrote stad met een kwart miljoen mensen met alle kenmerken van een kleine West-Europese stad. Een dense mix van activiteiten (wonen, werken, verkeer, …) en diversiteit (verschillende nationaliteiten, culturen, godsdiensten, klassen, …). Als voordelen gelden de nabijheid van alle mogelijke diensten (werk, winkelen, cultuur, …) en kansen tot innovatie en creativiteit. De stad kent echter ook een concentratie van problemen: sociale (segregatie, gentrificatie, arm-rijk, racisme, …), ecologische (luchtvervuiling, geluidshinder, tekort aan groen, …);  verkeersproblemen, … DZJOEF spruit uit deze complexe dynamiek voort en onderstreept haar.

DZJOEF wil een eigen journalistiek pad bewandelen. Ze weigert de voorgekauwde formats van de grote mediabedrijven als zaligmakend te erkennen. Ze wil individuen, groepen en organisaties, die zich sociaal, ecologisch of democratisch engageren, een platform geven en zo een netwerk vormen. Zij die onder de radar vallen door uitsluiting, verdrukking of tekorten brengt ze onder de aandacht. DZJOEF is tevens wil een lanceerbasis voor alternatieve, constructieve ideeën en projecten. Kortom: enerzijds is DZJOEF een radar dat opvangt wat leeft in Gent en anderzijds een antenne dat de signalen doorzendt naar de bewoners en het beleid.

Elke bijdrage daaraan, in de ruimste betekenis van het woord, is welkom. Die bijdrage kan een opiniestuk, interview, reportage, verslaggeving, fotoreportage, kortfilm, analyse, cartoon, gedicht, … zijn. De hoofdredactie verbindt zich ertoe naar eer en geweten te oordelen of de bijdrage waardevol is voor het project en de stad.

Doelstellingen:

  1. DZJOEF heeft tot doel kritische berichtgeving en duiding te brengen over wat aan de zij- en de onderkant van de stad leeft en veelal onder de radar blijft. Dat gebeurt hoofdzakelijk via een webmagazine met een eigenzinnige journalistiek. Ze publiceert regelmatig een hoofdartikel zoals een opiniestuk, analyse of reportage, naast de doorlopende kleinere bijdragen als nieuwsberichten, fotoreportages, cartoons, … Naast het webmagazine komt occasioneel ook een papieren publicatie uit.
  2. De inhoud van DZJOEF.be, zowel elke bijdrage als DZJOEF.be als geheel, inclusief mogelijke advertering, dient te beantwoorden aan de uitgangspunten van de vzw RADAR. Om dit te garanderen wordt een hoofdredactie opgericht dat dit bewaakt. Daartoe komt de hoofdredactie maandelijks samen. Daarnaast is er een redactie,  bestaande uit alle personen die een bijdrage leveren en dat door de hoofdredactie trimestrieel wordt samengeroepen.
  3. We berichten kritisch en duidend over de sociale, ecologische en democratische aspecten van de stad in het algemeen en de stad Gent in het bijzonder. Van stedenbouw, huisvesting, mobiliteit, werken, leefbaarheid tot cultuur en winkelen.  Ook gelijkaardige stemmen uit steden in binnen- en buitenland komen aan bod.
  4. We nodigen geëngageerde bloggers, journalisten, fotografen, cartoonisten en poëten, al dan niet professioneel, uit vrijwillig een bijdrage te leveren.
  5. We contacteren tevens individuen, groepen en organisaties, die zich inzetten voor een sociaal rechtvaardiger, milieuvriendelijker en democratischer stad en bieden hen een platform aan. Ook de uitgesloten onzichtbaren in onze stad geven we een spreekbuis. We brengen al die mensen in contact met elkaar en met de redactie met als doel een geëngageerd netwerk te vormen die bruggen slaat naar de bewoners en het beleid.
  6. Om de onkosten van DZJOEF.be, de publicaties en de acties te dekken zoeken we sponsoring via vrijwillige bijdragen of betalende (en bij het project aansluitende) advertering.
Deel dit artikel

Over de auteur

Dzjoef.be is de opvolger van de kritische stadskrant TiensTiens. De vijfkoppige hoofdredactie onderhoudt het webmagazine en laat zich ondersteunen door vrijwilligers die nu en dan hun inzichten publiceren. Bijdragen? Neem contact op: stadskrantdzjoef@gmail.com.