meeschrijven met dzjoef

PRIVACY / COPYRIGHT / GEBRUIKSVOORWAARDEN

ALGEMENE INFORMATIE

De digitale applicaties van DZJOEF zijn in eigendom en beheer van Radar vzw, met zetel in de Koepoortkaai 12, 9000 Gent.

PRIVACY / GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

In principe kan u deze digitale applicatie gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. In deze applicatie wordt gebruikers wel gevraagd persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres) vrijwillig kenbaar te maken aan Radar vzw. Deze gegevens kunnen enkel worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen van DZJOEF (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m onze producten en diensten, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. Radar vzw zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld. Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang tot de digitale applicaties van Radar vzw – of delen ervan – wordt ontzegd.

MINDERJARIGEN

Radar vzw let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief betrokken te zijn bij de digitale activiteiten van hun kinderen. Radar vzw zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen. Radar vzw moedigt minderjarigen aan die de digitale applicatie van de bedrijven van Radar vzw bezoeken, hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers in te lichten over hun digitale activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Radar vzw door te sturen. Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze digitale applicatie worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de digitale applicaties van Radar vzw voor consultatie.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de digitale applicatie zijn auteursrechterlijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De digitale applicatie zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databanken wet beschermd. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Radar vzw. Geen enkele van deze bestanddelen noch de digitale applicatie zelf noch de op de digitale applicatie aangeboden informatie mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de digitale applicatie te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Radar vzw hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating heeft verleend. Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon staat, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar de digitale applicaties van Radar vzw al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten op voormelde werken af aan Radar vzw.

ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Ieder gebruik van de digitale applicaties van Radar vzw is onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden en bepalingen. Het loutere gebruik van de digitale applicatie houdt in dat de gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de digitale applicatie en van de diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Radar vzw behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal worden bekendgemaakt op de digitale applicatie en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Radar vzw streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie op de digitale applicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Radar vzw is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving t.a.v. gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen. Radar vzw is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, etc… De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust respectievelijk bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de maker van de foto.

LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden kan Radar vzw op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die digitale applicaties zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te te koop aanbieden op hun digitale applicatie meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom ed.

SCHADE

Radar vzw is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de digitale applicatie. In het bijzonder zijn we niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via onze digitale applicaties.

BESCHIKBAARHEID VAN DE DIGITALE APPLICATIE

Radar vzw stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de digitale applicaties maar kan niet garanderen dat de digitale applicaties op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Radar vzw behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de digitale applicatie te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Onder geen beding kan Radar vzw aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiële compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Radar vzw.

TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de digitale applicaties van Radar vzw en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd met uitsluiting van enige andere rechtbank.